3 way protection

 

Algemene Voorwaarden


Leverings en betalingsvoorwaarden

Algemeen;

1 Alle bepalingen worden geacht aan de koper of opdrachtgever bekend te zijn, bij sommige artikelen wordt uitdrukkelijk naar de voorwaarden verwezen.
2 Al deze voorwaarden worden tegenover elke koper of opdrachtgever gehandhaafd.
 

Betaling;
1 Betaling zal geschieden door afnemer doormiddel van bankoverschrijving of Ideal.

2 Bij ontvangst van een bankoverschrijving betaling zal verkoper de afnemer verwittigen middels een mail.  
3 Bij deze mail zal tevens vermeld worden wanneer de goederen worden verzonden
 

Levering;
1 De verkoopprijs van de te leveren artikelen is de prijs die op de site van de-generaal.com staat vermeld

en is berekend voor levering af magazijn exclusief verzend of transport kosten

1a Prijs vermeldingen op het internet zijn onder voorbehoud, onderhavig aan prijswijzigingen en/of fouten
2 Levering is afhankelijk van: of betaling heeft plaatsgevonden tenzij anders schriftelijk is overeengekomen

Als artikelen op voorraad zijn levering via TNT 1 a 2 dagen na betaling
3 De artikelen reizen bij transport door derden voor rekening en risico van de opdrachtgever

4 Onverminderd het vorenstaande schept de door verkoper opgegeven levertijd geen verplichtingen, zodat overschrijding van de levertijd de wederpartij nimmer recht geeft op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het door derden doen leveren van hetgeen wat is overeengekomen
5 De afnemer zal jegens verkoper nimmer op compensatie kunnen beroepen op te late of ondeugdelijke levering

Eigendomsbehoud
1 Verkoper behoudt zich het eigendom van alle door haar geleverde zaken voor totdat deze ten volle, waaronder begrepen alle bijkomende kosten en renten door de afnemer zijn betaald
2 Onkosten met betrekking tot gerechtelijke incassering of andere kosten wegens het niet nakomen van verplichtingen zoals in de voorwaarden vermeld komen geheel ten koste van de opdrachtgever
 

Kwaliteit, reclames, garantie
1 Tenzij bij verkoop anders bepaald wordt met betrekking tot de kwaliteit en soort conform de normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd
2 Verkoper staat er voor in dat de door hem geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die men

in het handelsverkeer aan zodanige goederen stelt
3 Reclames betreffende kwaliteit of soort dienen deze verkoper schriftelijk binnen 8 dagen te bereiken na levering
4 De artikelen uit de onderhavige sector met de gebruikelijke geringe of onvermijdbare afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat en soort kunnen echter nimmer gereclameerd worden
5 Op legerdump  goederen zijnde gebruikte of in nieuwstaat wordt nimmer garantie op verstrekt

Risico en aansprakelijkheid

1 De verkoper is niet aansprakelijk voor letsel of schade van welke aard dan ook, ontstaan aan personen

en zaken van de afnemer of derden door gebruik van de door verkoper geleverde artikelen of tengevolge van enig handelen of nalaten door verkoper
2 De afnemer vrijwaard verkoper voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste tegen verkoper zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van verkoper

Ruiling annulering en schadeloosstelling
1 Indien de opdrachtgever de gegeven bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert is de koper gehouden alle redelijker wijs gemaakte kosten van voorbereiding, opslag kosten e.d. te vergoeden alles onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding wegens winstderving alsook van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden

2 Goederen welke men wenst te ruilen of te retourneren dienen ongedragen-gebruikt te zijn en met bijbehorende labels voorzien te zijn

Goederen dienen binnen 8 werkdagen, na ontvangst goederen door cliŽnt, weer in het bezit te zijn van verkoper anders vindt geen ruiling of restitutie plaats

3 Goederen die voor u op maat zijn gemaakt kunnen niet worden geruild

4 Goederen die u geleverd zijn aan de hand van een uitgebrachte offerte kunnen niet geretourneerd worden.

5 Goederen uit de legerdump in gebruikt staat kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

6 Verzendkosten voor geretourneerde of te ruilen goederen worden niet vergoed.